• Woonzorgcentra

  Veranderen uw gezondheid of mobiliteit dan veranderen uw woonbehoeften. De woonzorgcentra van Foyer de Lork bieden u een comfortabele, veilige en toegankelijke omgeving waarin u met plezier leeft ook al gaat alles wat moeizamer.

 • Assistentiewoningen

  Uw huidige woning is te groot of niet meer aangepast? Herleef. Woon zelfstandig en op uw eigen ritme in een comfortabel appartement met een ruim aanbod zorg en diensten voor wanneer u het nodig acht. Geef uw sociale leven opnieuw alle kansen in en rond onze seniorencampussen.

 • Kortverblijf & Revalidatie

  Thuisblijven in uw huidige woning is moeilijk? Uw thuis is niet geschikt voor een goede revalidatie? Bekijk onze mogelijkheden voor tijdelijke opvang.

 • Dagverzorging & Crisisopvang

  U zoekt een zinvolle opvang voor tijdens de werkuren? Door een plotse verandering van uw gezondheid of mobiliteit is thuisblijven niet meer mogelijk? Contacteer Foyer de Lork voor dagverzorging of crisisopvang.

Zoek een verblijf

Soorten cookies

Cookies kunnen worden onderverdeeld volgens hun oorsprong, functie en levensduur.

First-party cookies worden geplaatst door een website die op dat moment bezocht wordt door de gebruiker (bv. cookies geplaatst door www.srliving.be).

Third-party cookies worden geplaatst door een andere domeinnaam dan die van de website die bezocht wordt door de gebruiker. Als een gebruiker een website bezoekt en een derde via die website een cookie plaatst, dan is dit een third-party cookie (bv. cookies geplaatst door Google, Twitter en Facebook).

Functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert (bv. cookies voor aanmelding/login of registratie, taalvoorkeuren). Functionele cookies zijn logischerwijs first-party cookies.

Niet-functionele cookies kunnen geplaatst worden voor statistische, sociale, targeting- en commerciële doeleinden. Zij hebben niets te maken met de louter technische ondersteuning van de website. Cookies voor statistische doeleinden maken het mogelijk na te gaan welke pagina’s van de website u bezoekt, waar uw eindapparaat gelokaliseerd is enz. Dankzij cookies voor sociale doeleinden kan de gebruiker de inhoud van de bezochte website via sociale media rechtstreeks delen met anderen. Cookies voor targetingdoeleinden dienen om op basis van uw surfgedrag een profiel op te bouwen zodat de advertenties die u te zien krijgt, beter afgestemd zijn op uw interesses. Cookies voor commerciële doeleinden houden bij hoeveel en welke advertenties een gebruiker te zien heeft gekregen. Niet-functionele cookies kunnen first-party of third-party cookies zijn.

Permanente cookies blijven op het eind apparaat van de gebruiker staan voor de duur die bepaald is in de cookie.

Ze worden geactiveerd telkens wanneer de gebruiker de website bezoekt die deze cookie heeft geplaatst (bv. cookies geplaatst door sociale media zoals Twitter, Facebook, Google Analytics enz.). De meeste niet-functionele cookies zijn permanente cookies. 

Terug

Privacy Policy

Senior Living Group (SLG) eerbiedigt de Belgische en Europese wetgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer.

1. Verzamelde gegevens en gebruik ervan

De meeste informatie is op of via de SLG website beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In dat geval verzamelt SLG geen persoonsgegevens. Wel kan SLG evenwel bepaalde informatie registreren voor statistische of administratieve doeleinden of om haar website te verbeteren, zij het dan zonder dat deze informatie persoonsgegevens onthult of individuele bezoekers identificeert. Informatie hierover vindt u in onze Cookie Policy.

Deze Privacy Policy verduidelijkt hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen en voor welke doeleinden wij die gebruiken.

In bepaalde gevallen wordt u verzocht persoonlijke informatie te verstrekken. De persoonlijke informatie die u in dat geval verstrekt, wordt door SLG in haar databanken bewaard. Door op dit verzoek in te gaan, geeft u SLG toestemming om uw persoonsgegevens te verzamelen, te registreren en te gebruiken. De op deze manier verzamelde gegevens kunnen doorgegeven worden aan andere vennootschappen van de SLG groep.

2. Toegang tot gegevens, verbetering en vragen

Voor zover u uw identiteit bewijst, kunt u uw geregistreerde gegevens op elk ogenblik raadplegen, wijzigen of aanvullen door eenvoudig daarom te verzoeken op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch op +32 3 303 96 60.

3. Verwerkingsverantwoordelijke

Senior Living Group NV, Satenrozen 1B, 2550 Kontich met ondernemingsnummer 0869.769.702, is de juridische entiteit die voor de verwerking van uw persoonsgegevens instaat. Deze persoonsgegevens kunnen gedeeld worden met andere entiteiten van Senior Living Group.

De volgende persoonsgegevens worden verzameld van toekomstige bewoners en patiënten: naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoon, rijksregisternummer, contactpersoon, beperkte gezondheidsgegevens. Deze gegevens worden verwerkt om te kunnen ingaan op de aanvraag tot bewoning van één van onze voorzieningen. Wij kunnen deze gegevens rechtstreeks van de kandidaat-bewoner/patiënt ontvangen dan wel van externe zorgverleners, bijvoorbeeld ziekenhuizen waarop de kandidaat-bewoner/patiënt een beroep heeft gedaan.

Deze gegevens worden bewaard gedurende zes maanden na het laatste contact met de kandidaat-bewoner/patiënt.

4. Privacyverklaring voor toekomstige bewoners en patiënten

De volgende persoonsgegevens worden verzameld van toekomstige bewoners en patiënten: naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoon, rijksregisternummer, contactpersoon, beperkte gezondheidsgegevens. Deze gegevens worden verwerkt om te kunnen ingaan op de aanvraag tot bewoning van één van onze voorzieningen. Wij kunnen deze gegevens rechtstreeks van de kandidaat-bewoner/patiënt ontvangen dan wel van externe zorgverleners, bijvoorbeeld ziekenhuizen waarop de kandidaat-bewoner/patiënt een beroep heeft gedaan.

Deze gegevens worden bewaard gedurende zes maanden na het laatste contact met de kandidaat-bewoner/patiënt.

5. Privacyverklaring voor bewoners (PDF)

6. Privacyverklaring voor de gebruikers van de website

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, diverse gegevens om op uw verzoek een afspraak of rondleiding te organiseren in een van onze voorzieningen alsook om gevolg te geven aan uw vragen of opmerkingen. Deze persoonsgegevens worden zes maanden bewaard.

De gegevens – voornamelijk uw contactgegevens – die u via deze formulieren met ons deelt, worden uitsluitend door ons verwerkt om gevolg te kunnen geven aan uw verzoeken.

Wij verduidelijken in al onze formulieren de gegevens die u verplicht moet invullen om uw verzoek te kunnen verwerken. Het staat u bijgevolg vrij om uw gegevens al dan niet met ons te delen, tenzij de invoer ervan verplicht is.

7. Privacyverklaring voor sollicitanten

De persoonsgegevens van sollicitanten worden verzameld om gevolg te geven aan zijn sollicitatie en de kandidaat toegang te verlenen tot andere functies binnen de groep. Wij bewaren deze gegevens in onze databank tot zes maanden na de beëindiging van de sollicitatieprocedure.

Volgende gegevens worden daartoe verwerkt: contactgegevens (naam, adres, telefoon- of GSM nummer, e-mailadres), loopbaanoverzicht, opleidingsoverzicht en specifieke informatie met betrekking tot de functie en andere relevante informatie die u zelf bijkomend verstrekt. SLG gebruikt deze gegevens om met de sollicitant te communiceren en de aanwervingsprocedure vlot te laten verlopen. Binnen SLG zijn de verzamelde persoonsgegevens uitsluitend toegankelijk voor de personen die deze gegevens nodig hebben voor de aanwervingsprocedure.

Naast de gegevens die SLG rechtstreeks van sollicitanten ontvangt, kunnen er ook andere gegevens toegevoegd worden van derden, bijvoorbeeld uitzendkantoren of selectiekantoren en publiek toegankelijke bronnen.

8. Privacyverklaring voor vrijwilligers

SLG bewaart en verzamelt onder meer de volgende gegevens over vrijwilligers: naam, voornaam, adres, e-mailadres, geboortedatum, telefoonnummer, financiële gegevens, badgegegevens. Wij kunnen ook foto’s en andere reproducties verzamelen die verband houden met de activiteiten van onze vennootschap. Het kan ook zijn dat we, binnen de wettelijke grenzen, gevoelige gegevens verzamelen die nodig zijn met het oog op de samenwerking (bv. attest van goed gedrag en zeden).
Informatie/mededelingen kunnen uitgewisseld worden via e-mails, sms-berichten enz.

SLG heeft deze gegevens nodig om contact op te nemen met de vrijwilliger en de communicatie vlot te laten verlopen. SLG sluit met elke vrijwilliger een vrijwilligersovereenkomst.

Deze gegevens kunnen gedeeld worden met: de overheid voor de registratie van kwaliteitsindicatoren; verzekeringsmaatschappijen; het sociaal secretariaat; HR-medewerkers; managers van onze vennootschap en de groep waartoe wij behoren (in binnen- of buitenland); externe consultants en adviseurs. SLG bewaart deze gegevens tot het verstrijken van de verjaringstermijn van enige vordering die (on)rechtstreeks berust op uw vrijwilligersovereenkomst.

9. Technische en organisatorische maatregelen

Conform de wetgeving inzake gegevensbescherming neemt SLG de nodige technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van de persoonsgegevens te waarborgen. Deze maatregelen gelden voor zowel persoonsgegevens die op papier bijgehouden worden, als voor persoonsgegevens die langs elektronische weg verzameld en verwerkt worden.

De derden-dienstverleners op wie wij een beroep doen, zijn ook wettelijk en contractueel verplicht om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of ongeoorloofde verwerkingen.

10. Uw rechten

In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en in onze Belgische wetgeving worden specifieke rechten verleend aan betrokkenen.

Voor elke verwerking van uw persoonsgegevens kunt u de volgende rechten uitoefenen:

 • Recht op inzage: u hebt het recht om een kopie op te vragen van uw persoonsgegevens die de onderneming bewaart en verwerkt;
 • Recht op rectificatie (aanpassing): u hebt het recht om uw gegevens te laten aanpassen indien deze onjuist blijken te zijn;
 • Recht op bezwaar tegen de verwerking: u kunt ons bijvoorbeeld vragen de marketingcommunicatie op elk ogenblik stop te zetten;
 • Recht op intrekken van de toestemming: u hebt het recht om een eerder verleende toestemming voor verwerking in te trekken;
 • Recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA): u hebt het recht om bij de GBA hier een klacht in te dienen indien u vermoedt dat uw gegevens niet correct worden behandeld door de onderneming.

U kunt ook de volgende rechten uitoefenen met beperkte toezegging afhankelijk van de wettelijke verwerkingsgrond en de wettelijke bewaartermijnen:

 • Recht op wissing: u mag de onderneming vragen uw persoonsgegevens te wissen;
 • Recht op beperking van de verwerking: u mag vragen de verwerkingen van uw persoonsgegevens te beperken;
 • Recht op gegevensoverdracht: u hebt het recht om uw persoonsgegevens op te vragen in een gestructureerd en machineleesbaar formaat dan wel in een ander standaardformaat dat leesbaar is voor een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Als u een beroep wilt doen op deze rechten, stuur ons dan een e-mail of schrijf ons naar het onderstaande adres met de nodige identiteitsgegevens (afschrift voorkant identiteitskaart en telefoonnummer):

Senior Living Group
Ter attentie van de Data Protection Officer
Satenrozen 1B
2550 Kontich
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Onze organisatie zal binnen één maand na ontvangst antwoorden. Als wij deze termijn niet kunnen halen of uw aanvraag moeten weigeren, nemen wij contact met u op om de nodige uitleg hieromtrent te vertrekken.

11. Wijzigingen in deze Privacy Policy

SLG heeft het recht deze Privacy Policy te allen tijde eenzijdig te wijzigen. De meest recente tekst is steeds de versie die u terugvindt op de website van SLG. Alle wijzigingen in de Privacy Policy worden van kracht op het moment dat de aangepaste Privacy Policy op de website gepubliceerd wordt. Door gebruik te maken van de diensten van SLG, geeft u te kennen akkoord te gaan met de aangepaste Privacy Policy.

12. Vragen of klachten

Hebt u vragen over onze Privacy Policy of over de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens? Neemt u dan gerust contact met ons op per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

Stand per september 2018.

Waarom alleen verhuur van serviceflats/assistentiewoningen?

U vermijdt de kopzorgen die u hebt wanneer u een assistentiewoning koopt en geniet van de vele huurvoordelen.

Kwaliteitsgaranties

Foyer de Lork verhuurt enkel erkende assistentiewoningen. Die erkenning van de Vlaamse overheid houdt in dat elke woning aan een aantal eisen moet voldoen. Voor u betekent dit een kwaliteitsgarantie. Vzw Foyer de Lork moet ervoor zorgen dat uw woning aan alle regels voldoet. Als huurder hoeft u zich hierover geen zorgen te maken.

Onafhankelijke checklist voor (potentiële) huurders van assistentiewoningen

Financiële duidelijkheid

U kent uw dagprijs, die bestaat uit de huur en het verplichte dienstenpakket. De dagprijs is afhankelijk van het type woning dat u kiest.

U kunt altijd ‘terug’

Bevalt de woning of de omgeving u toch niet, dan vraagt u naar een andere woning of u huurt gewoon elders. Leert u een nieuwe liefde kennen, dan huurt u gewoon samen. Verhuizen de kinderen naar een andere regio, dan verhuist u mee.

Een handtekening volstaat

U, maar ook uw kinderen, hebben niet de last van het zoeken van een nieuwe huurder of de administratieve rompslomp bij een verkoop van een assistentiewoning. U wil verhuizen naar een andere assistentiewoning of naar een woonzorgcentrum? Een handtekening volstaat.

U blijft in uw vertrouwde omgeving

U hoeft nooit nog een grote verhuis te maken. Op dezelfde locatie bevindt zich ook meestal een woonzorgcentrum waar u absolute voorrang geniet. Zo blijft u in een vertrouwde omgeving.

Getuigenissen over het wonen in een assistentiewoning

Bent u zwaar zorgbehoevend, dan kunt u bij ons terecht voor een permanent verblijf in een woonzorgcentrum.

Gebruik “Zoek een verblijf”. (links op deze pagina) Zo vindt u concrete informatie over de dienstverlening en infrastructuur van de dagverzorging, de crisisopvang of het woonzorgcentrum in uw buurt.

Bezoek ook onze rubriek veelgestelde vragen voor alle algemene informatie.

Cookie Policy

Informatie over ons gebruik van cookies

De website van Senior Living Group gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Hierdoor wordt een optimaal gebruiksgemak van de website gegarandeerd en wordt het navigeren eenvoudiger.

Cookies en soortgelijke technologieën dienen niet om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van onze website kunnen identificeren. Zij helpen ons enkel de werking van onze website te verbeteren, te begrijpen wat de interesses van onze gebruikers zijn en te meten hoe doeltreffend de inhoud van onze website is.

Door onze website te gebruiken, aanvaardt u dat cookies worden gebruikt en opgeslagen op uw eindapparaat.

Voor meer bijzonderheden over deze Cookie Policy kunt u ons mailen op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein bestand dat wij opslaan in uw browser of op de harde schijf van uw eindapparaat . Op die manier kunnen wij uw voorkeuren bij het gebruik van onze website onthouden.

Tenzij u uw browser hebt ingesteld om cookies te weigeren, plaatst ons systeem cookies op uw eindapparaat zodra u onze website bezoekt.

Soorten cookies:

Welke cookies gebruiken wij?

Functionele cookies

Doel

Geldigheid

Vina-accordion

Gebruikt voor het bewaren van de aangeklikte vraag op de pagina met FAQ’s (veelgestelde vragen).

6 dagen

Fontsize

Gebruikt voor het bewaren van de lettergrootte die de gebruiker heeft ingesteld.

1 jaar

Niet-functionele cookies

Doel

Geldigheid

UUID#[abcdef0123456789]{32}

Gebruikt voor het functioneren van het Content Management Systeem (CMS) van de website.

Duur van de sessie.

_ga

_gat

_gid

Gebruikt door Google Analytics om algemene geanonimiseerde statistische informatie te verzamelen over het bezoek aan de website.

2 jaar

Duur van de sessie

Duur van de sessie

Collect

Gebruikt om gegevens naar Google Analytics te verzenden over het apparaat en het gedrag van de bezoeker. Traceert de bezoeker op verschillende apparaten en marketingkanalen.

Duur van de sessie

Ads/ga-audiences

Gebruikt door Google AdWords om bezoekers die klanten kunnen worden, opnieuw te benaderen op basis van het online gedrag van de bezoeker op verschillende websites.

Duur van de sessie

Deze website maakt eveneens gebruik van Google Analytics, een statistiekenmeter die bijhoudt hoe gebruikers de website gebruiken. Uw gebruik van de website wordt door Google opgeslagen en gebruikt om onder meer rapporten op stellen. Wij gebruiken de opgeslagen gegevens nooit om die terug te voeren tot individuele personen.

Uw browserinstellingen veranderen en cookies uitschakelen

Wij wijzen erop dat u de cookie-instellingen in uw webbrowser kunt wijzigen. Deze instellingen zijn meestal terug te vinden in het menu ‘Opties’ of ‘Voorkeuren’ van uw webbrowser. Om deze instellingen beter te begrijpen, kunnen de volgende links nuttig zijn.

Zo niet, dient u de helpinformatie van uw webbrowser te raadplegen voor meer details.

Cookie-instellingen in Internet Explorer (link)

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explore…

Cookie-instellingen in Mozilla Firefox (link)

https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-v… en https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-w…

Cookie-instellingen in Google Chrome (link)

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl

Cookie-instellingen in Safari (link)

https://support.apple.com/nl-be/guide/safari/sfri11471/mac

U blokkeert cookies door de browserinstelling te activeren om het plaatsen van cookies te weigeren. Wanneer u echter via de browserinstellingen cookies blokkeert, hebt u mogelijk geen toegang meer tot (bepaalde onderdelen van) onze website. Lees deze Cookie Policy aandachtig voor meer informatie hierover.

Indien u geen gebruik wilt maken van Google Analytics, bieden wij u ook de mogelijkheid om een opt-out in te schakelen.

Als u het script van Google Analytics liever helemaal wilt blokkeren, kunt u hier een opt-out plug-in voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plug-in telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Stand per september 2018.

Veelgestelde vragen assistentiewoningen

Hieronder proberen wij u een antwoord te geven op tal van veelgestelde vragen, zit uw vraag er niet tussen, aarzel dan niet om contact op te nemen met de voorziening van uw keuze voor meer informatie. Plaatselijke uitzonderingen op de geformuleerde antwoorden zijn steeds mogelijk, voor meer informatie kan u terecht bij de voorziening van uw keuze.

Nieuws

Opendeurdagen met buurtfeest Hof Van Gan

03 juni 2019

Comfortabel en betaalbaar wonen in een assistentiewoning in Hof Van Gan. Opendeurdagen met buurtfeest. Ervaar het fijne thuisgevoel en geniet van de gezelligheid! Kom seniorencampus Hof Van Gan…